Select Your Region

Asia/Pacific
中国 India Việt nam 대한민국 Australia ราชอาณาจักรไทย پاکستان
Europe
Türkiye United Kingdom France Deutschland Nederland España Polska Україна Italia Sverige
North America
United States México Canada
South America
Brasil
Middle East and Africa
South Africa
المملكة العربية السعودية
Other Countries and Regions
Other Countries and Regions

ความเชื่อถือได้    ความปลอดภัย    ขีดความสามารถ

S6-EH1P8K-L-PRO

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด S6-EH1P8K-L-PRO ซีรี่ส์ที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายประการแรกสูงสุด 32A ของอินพุต MPPT ปัจจุบันเพื่อรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 182mm/210 มม. รองรับการชาร์จที่กำหนดเอง 6 ชุดพร้อมแหล่งชาร์จที่กำหนดเองและเป็นมิตรกับแบตเตอรี่ และสามารถรองรับเครื่องขนานหลายแบบเพื่อสร้างระบบเฟสเดียวหรือสามเฟสกำลังสูงสุด 48kW ด้วยเวลาสลับระดับของ UPS (< 4 ms), 190A กระแสชาร์จ - จำหน่าย, ให้ความหนาแน่นของการส่งผ่านพลังงานที่สูงขึ้น. ฉลาดและเชื่อถือได้,ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการของที่อยู่อาศัยและการจัดเก็บพลังงาน PV เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ชุดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแปลงไฟขั้นสูง Solis S6

คุณสมบัติ

 • สลับไปใช้พลังงานสำรองจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

 • กระแสไฟฟ้าอัดประจุ/คายประจุสูงสุดถึง 190A

 • ตั้งเวลาการอัดประจุ/คายประจุที่ปรับแต่งได้ 6 แบบ

 • รองรับการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น 1 เฟสและ 3 เฟสสูงสุด 48kW สำหรับการเชื่อมต่อแบบขนาน

 • เข้ากันได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและกรดตะกั่ว มีคุณสมบัติการป้องกันแบตเตอรี่ที่หลากหลาย

 • มีความสามารถในการรับโหลดเกินพิกัด กำลังไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดไฟกระชาก เพิ่มกระแสได้ถึง 200% เป็นเวลา 10 วินาที

 • รองรับระบบควบคุมการลดค่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) ทั้งในโหมด "ใช้เอง" และโหมด "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า"

 • การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณหลายตัวในการถ่ายโอนข้อมูลได้มากขึ้น และระบบควบคุมเปิด/ปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค

ขาเข้้าฝั่่ง DC (ด้้าน PV)

 • แรงดัันไฟฟ้้าขาเข้้าสููงสุุด

  600 V
 • แรงดัันไฟฟ้้าที่่กำำหนด

  330 V
 • แรงดัันเริ่่มทำำงาน

  90 V
 • ช่่วงแรงดัันไฟฟ้้า MPPT

  90-520 V
 • กระแสขาเข้้าสููงสุุด

  32 A / 20 A
 • กระแสไฟฟ้้าลััดวงจรสููงสุุด

  36 A / 30 A
 • จำำ นวน MPPT

  2
 • จำำ นวนสตริิงขาเข้้าสููงสุุด

  3

แบตเตอรี่่

 • ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

  40-60 V
 • กำลังไฟฟ้าสูงสุด ในการอัด/ปล่อยพลังงาน

  8 kW
 • กระแสไฟฟ้าสูงสุด ในการอัด/ปล่อยพลังงาน

  190 A
 • การสื่อสาร

  CAN/RS485

AC ขาออก (Grid side)

 • กำำลัังไฟฟ้้าปรากฎขาออกสููงสุุด

  8.8 kVA
 • เฟสที่่ใช้้งาน

  1/N/PE
 • แรงดัันไฟฟ้้าระบบไฟฟ้้าที่่กำำ หนด

  220 V / 230 V
 • ความถี่่ไฟฟ้้าระบบไฟฟ้้าที่่กำำ หนด

  50 Hz / 60 Hz
 • กระแสไฟฟ้้าขาออกที่่กำำหนด

  36.4 A / 34.8 A
 • กระแสไฟฟ้้าขาออกสููงสุุด

  40 A
 • ตััวประกอบกำำลัังไฟฟ้้า

  >0.99 (0.8 แบบนำำ หน้้า to 0.8 แบบตามหลััง)
 • ความเพี้้ยนกระแสฮาร์์มอนิิกส์์

  <2%

AC ขาเข้้า (Grid side)

 • กระแสขาเข้้าสููงสุุด

  50 A
 • ช่่วงความถี่่ไฟฟ้้า

  45-55 Hz / 55-65 Hz

ประสิิทธิิภาพ

 • ประสิิทธิิภาพ EU

  >96.2%

การป้้องกััน

 • การตรวจติิดการลััดวงจรลงดิิน

  ใช่่
 • มีีระบบ AFCI แล้้ว (การป้้องกััน arc-fault ฝั่่ง DC)

  ใช่่ (จำำเป็็นต้้องเปิิดใช้้งาน)
 • ระดัับการป้้องกััน / ชั้้นแรงดัันไฟฟ้้าเกิิน

  I/II

ข้้อมููลทั่่วไป

 • น้ำำหนััก

  25.7 kg
 • Topology

  แยกความถี่่สููง (สำำหรัับแบตเตอรี่่)
 • ช่่วงอุุณหภููมิิแวดล้้อมขณะทำำ งาน

  -40 ~ +60°C
 • ระดัับการป้้องกััน

  IP66
 • แนวคิิดการระบายความร้้อน

  Intelligent redundant fan-cooling
 • ระดัับความสููงจากน้ำำทะเลสููงสุุดที่่ทำำงานได้้

  4000 m
 • มาตรฐานความปลอดภััย / EMC

  IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3
 • มาตรฐานการเชื่่อมต่่อโครงข่่าย

  NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

คุุณสมบััติิ

 • การเชื่่อมต่่อ AC

  Terminal Block
 • จอแสดงผล

  LED + APP
 • การสื่่อสาร

  RS485, CAN, เลือก: Wi-Fi, GPRS, LAN

Sales Enquiries: sales@ginlong.com
สายด่วนลูกค้า:(+86) 574 6580 2188
สายด่วนลูกค้า

สมัครตอนนี้

Captcha*